Instruktor Piłki Siatkowej


Koszt: 1200 zł

Kontakt: 605-052-507

W cenie zapewniamy:

 • Część ogólna (forma e-learningowa)
 • Część specjalistyczna (zajęcia teoretyczno – praktyczne)
 • Profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Wydanie Państwowych uprawnień

 Zapisy:

 1. Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto w tytule wpisując „Instruktor piłki siatkowej”UWAGA!
  W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie (na 7 dni przed rozpoczęciem kursu) wpisowe przepada na rzecz organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych.
 2. Wysłanie e-mailu z danymi:
 • Imię, Nazwisko
 • Adres
 • Pesel

e-mail: rat.med112@wp.pl
Numer konta : 52 1940 1076 6440 8004 0000 0000 – Credit Agricole o./ Nowy Targ

I. Uprawnienia kursu instruktora piłki siatkowej

Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Absolwent po ukończeniu kursu oraz zdania egzaminu otrzymuje uprawnienia zawodowe uprawniające do pracy w szkółkach, klubach sportowych.
Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

II. Struktura kursu

Część ogólna, teoretyczna kursu piłki siatkowej:Z tej części szkolenia zwolnieni są wszyscy absolwenci studiów, również podyplomowych, z następujących kierunków: wychowanie fizyczne, rekreacja i turystyka, a także legitymowani instruktorzy z innych niż siatkówka dyscyplin sportowych. Ta część kursu na instruktora siatkówki zakończona jest egzaminem, dla którego materiały dydaktyczne zostaną rozdysponowane między kursantami podczas pierwszego spotkania.

Część specjalistyczna kursu instruktorskiego siatkówki:Na tę część składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne – całość kończy się również egzaminem komisyjnym. Formy i warunki zaliczenia przedstawiane są kursantom podczas pierwszego spotkania z wykładowcą.

III. Uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. Co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. Wysoką sprawność fizyczną
5. Umiejętność siatkarskie

VI. Ramowy program kursu

 1. Zapoznanie uczestników z genezą i historią siatkówki, rozwojem piłki siatkowej na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 2. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu piłki siatkowej, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu piłki siatkowej.
 4. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.
 5. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu piłki siatkowej.
 6. Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

V. Dodatkowe informacje

 • liczba miejsc jest ograniczona
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat
 • na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy
 • wystawiamy faktury za udział w kursie (dopłata 23% Vat)