Instruktor Pływania


Miejsce kursu: Zakopane/Nowy Targ

Koszt: 950 zł

Kontakt: 605-052-507

W cenie zapewniamy:

 • Część ogólna (forma wykłady)
 • Część specjalistyczna (zajęcia teoretyczno – praktyczne na pływalni)
 • Profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Wydanie Państwowych uprawnień

Zapisy:

1. Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto w tytule wpisując „Instruktor pływania”

UWAGA!
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie (na 7 dni przed rozpoczęciem kursu) wpisowe przepada na rzecz organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych.

2. Wysłanie e-mailu z danymi:

 • Imię, Nazwisko
 • Adres
 • Pesel

e-mail: rat.med112@wp.pl
Numer konta : 52 1940 1076 6440 8004 0000 0000 – Credit Agricole o./ Nowy Targ

I. Uprawnienia kursu instruktora pływania

Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych
i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).
Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

II. Struktura kursu instruktora pływania

 1. Część ogólna (wykłady) – forma e-learning
  Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich
  i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.
  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny).
  Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.
 2. Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia)
  Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka
  w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa
  w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

III. Uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. Co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. Wysoką sprawność fizyczną
5. Umiejętność pływania

IV. Ramowy program kursu

 1. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych
  i nawrotów.
 2. Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego.
 3. Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie.
 4. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.
 5. Sport pływacki aktywnością całożyciową.
 6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania.
 7. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.
 8. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania.
 9. Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim.
 10. Podstawy biomechaniki pływania sportowego.
 11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.
 12. Organizacja polskiego sportu pływackiego.
 13. Przepisy pływania.
 14. Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka.
 15. Rola rozgrzewki w treningu pływackim.
 16. Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej. Rola ćwiczeń oswajających
  z wodą.
 17. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem.
 18. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.
 19. Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.
 20. Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży.
 21. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży.
 22. Ewentualnie także Pływanie niemowląt, Aqua aerobic, Podstawy ratownictwa wodnego

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

V. Dodatkowe informacje

 • liczba miejsc jest ograniczona.
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.
 • wystawiamy faktury za udział w kursie ( dopłata 23% Vat)