Instruktor Wspinaczki


Miejsce kursu: Zakopane, Dolina Lejowa, Skałki k. Krakowa

Koszt: 1300 zł

Kontakt: 605-052-507

W cenie zapewniamy:

 • Część ogólna (forma e-learningowa)
 • Część specjalistyczna (zajęcia teoretyczno – praktyczne )
 • Profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Wydanie Państwowych uprawnień

Zapisy:

1. Wpłata w wysokości 300 zł na konto w tytule wpisując „Instruktor wspinaczki”

UWAGA!
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie (na 7 dni przed rozpoczęciem kursu) wpisowe przepada na rzecz organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych.

2. Wysłanie e-mailu z danymi:

 • Imię, Nazwisko
 • Adres
 • Pesel

e-mail: rat.med112@wp.pl
Numer konta : 52 1940 1076 6440 8004 0000 0000 – Credit Agricole o./ Nowy Targ

I. Struktura kursu instruktora wspinaczki skałkowej

 1. Część ogólna (wykłady) – forma e-learning
  Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich
  i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.
  Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny).
  Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.
 2. Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia)
  Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka
  w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa
  w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

II. Uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. Co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. Wysoką sprawność fizyczną
5. Umiejętność wspinania

III.Ramowy program kursu:

 1. Historia Wspinania
 2. Przepisy prawne regulujące działalność instruktora sportu
 3. Podstawy wiedzy o wspinaniu
 4. Technika poruszania się w ścianie
 5. Technika asekuracji i przechodzenia ścian
 6. Podstawowe techniki linowe i zjazdu
 7. Teoria asekuracji
 8. Wybrane techniki linowe i zjazdu
 9. Wybrane techniki autoratownicze
 10. Wiedza o ścianach sztucznych i specyfice wspinaczki halowej
 11. Metodyka szkolenia wspinaczkowego
 12. Wspinaczka skałkowa
 13. Wypadek wspinaczkowy – zasady postępowania
 14. Wspinaczka w plenerze

IV. Dodatkowe informacje

 • liczba miejsc jest ograniczona.
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.
 • wystawiamy faktury za udział w kursie ( dopłata 23% Vat)